Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.062
Online: 8

Chiều 4-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng quán triệt tinh thần hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Năm 2022 đầy biến động và không ít khó khăn, thách thức đã đi qua trong niềm phấn khởi, tự hào về những nỗ lực và những thành tích, kết quả rất đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Trong kết quả chung đó, có những dấu ấn quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị kiểm điểm lần này là dịp sinh hoạt chính trị rất có ý nghĩa để chúng ta cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, khẳng định những việc đã làm tốt; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, hiệu quả, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 - năm bản lề và là năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến cụ thể vào nội dung ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 được nêu trong báo cáo… Trong quá trình kiểm điểm, cần kiểm điểm sâu về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung kiểm điểm làm rõ kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quá trình kiểm điểm nội dung này, phải gắn với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn số 21, ngày 18-10-2019 và Công văn số 4264-CV/BTCTW ngày 18-10-2022 của Ban Tổ chức Trung ương; tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ “lợi ích nhóm”.

Quá trình kiểm điểm cá nhân phải trên cơ sở kết quả công tác năm 2022, gắn với kiểm điểm của tập thể, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác nêu trong Quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trên từng lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành để tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình thật sự sâu sắc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày từ ngày 4 đến ngày 6-1-2023.

 

 

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)

 

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng quán triệt tinh thần hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Năm 2022 đầy biến động và không ít khó khăn, thách thức đã đi qua trong niềm phấn khởi, tự hào về những nỗ lực và những thành tích, kết quả rất đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Trong kết quả chung đó, có những dấu ấn quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị kiểm điểm lần này là dịp sinh hoạt chính trị rất có ý nghĩa để chúng ta cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, khẳng định những việc đã làm tốt; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, hiệu quả, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 - năm bản lề và là năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến cụ thể vào nội dung ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 được nêu trong báo cáo… Trong quá trình kiểm điểm, cần kiểm điểm sâu về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung kiểm điểm làm rõ kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quá trình kiểm điểm nội dung này, phải gắn với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn số 21, ngày 18-10-2019 và Công văn số 4264-CV/BTCTW ngày 18-10-2022 của Ban Tổ chức Trung ương; tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ “lợi ích nhóm”.

Quá trình kiểm điểm cá nhân phải trên cơ sở kết quả công tác năm 2022, gắn với kiểm điểm của tập thể, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác nêu trong Quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trên từng lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành để tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình thật sự sâu sắc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày từ ngày 4 đến ngày 6-1-2023.

 

 

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)