Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.064
Online: 9

Như chúng ta đã biết, năm 2022, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành một khối lượng lớn công việc, bảo đảm kế hoạch cũng như những nhiệm vụ đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện. Chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu cho cấp ủy các cấp, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sáng tạo, đổi mới nhiều hơn trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội. Hoạt động văn hóa có nét khởi sắc, mang đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Ngành tuyên giáo Thanh Hóa tiếp tục đóng góp quan trọng, thể hiện rõ vai trò đi trước một bước dẫn đường cho các phong trào cách mạng, được đảng bộ và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều văn bản góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh, nhất là, Kết luận số 801-KL/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và Quy định số 1036-QĐ/TU, ngày 20/5/2022 “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn”thay thế Quy định số 1206-QĐ/TU ngày 23/12/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn nhằmtăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo phường, xã với phương châm “Nhanh nhạy - hiệu quả - thuyết phục - bám sát thực tiễn"; tạo chuyển biến rõ nét về năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của phường, xã; để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo cấp phường, xã đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng; tập trung tham mưu xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm bức xúc trong Nhân dân; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại cơ sở, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng phường, xã trong thành phố ngày càng vững mạnh.

Ngay sau khi Kết luận số 801-KL/TU, ngày 20/5/2022 “Về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, Thường trực Thành ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu kế hoạch thực hiện Kết luận số 801-KL/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa “Về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và  Quy định số 1036-QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn”; và tổ chức Hội nghi trực tiếp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 801-KL/TU; Quy định số 1036-QĐ/TU cho cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở; Đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp quán triệt các nội dung của Kết luận.

Sau Hội nghị do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức, Đảng ủy các phường, xã xây dựng kế hoạch thực hiện và đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên

- Trên cơ sở nội dung Kết luận số 801-KL/TU; Quy định số 1036-QĐ/TU Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các phường, xã tiến hành kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy của các phường, xã đúng cơ cấu, đủ về số lượng cụ thể như sau:

Về cơ cấu: Trưởng ban là đồng chí bí thư đảng ủy; 02 phó trưởng ban là đồng chỉ phó bí thư thường trực đảng ủy (làm phó trưởng ban thường trực) và đồng chí phó bí thư đảng ủy - chủ tịch UBND phường, xã; các thành viên gồm: phó chủ tịch UBND, cán bộ văn phòng đảng ủy, công chức văn hóa - xã hội các thành viên còn lại tùy thuộc vào yêu cầu thực tế ở phường, xã để lựa chọn trong các chức danh: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân…Về số lượng: Ban Tuyên giáo phường, xã gồm 9 đồng chí, đến tháng 8 năm 2022 trên địa thành phố có 34/34 phường, xã đã kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy với tổng số 306 đồng chí trong độ tuổi bình quân là 40,14 tuổi; Nam là: 190 đồng chí, nữ là 116 đồng chí; dân tộc Kinh là: 301 đồng chí, dân tộc khác: 05 đồng chí; Tôn giáo có 01 đồng chí, 100% các đồng chí trong Ban Tuyên giáo phường, xã đều có trình độ Đại học và Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Sau khi được kiện toàn Ban Tuyên giáo các phường, xã trên địa bàn thành phố đã đi vào hoạt động đều đặn, bước đầu đã có nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng, đó là:

- Đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền hằng quý, theo chủ đề, chuyên đề, bài viết; tuyên truyền các sự kiện, những ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước và địa phương; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,thông tin tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 và tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 kịp thời, theo quy định.  Phối hợp với UBND phường, xã tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về Hội thi tuyên truyền Chương trình xây dựng Đô thị văn minh - Công dân thân thiện;tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, đồng bộ thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng: Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh các phường, xã; tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, họp nhân dân và sinh hoạt đoàn thể…; tuyên truyền trên các trang facbook, zalo, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân địa phương và con em xa quê; tuyên truyền trực quan: băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi…; tuyên truyền lưu động của các phường, xã, tổ dân phố, thôn. Từ đó, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của người dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

- Ban tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và thực hiện các nhiệm vụ về khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương; cung cấp thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

- Lực lượng tuyên giáo phường, xã đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Một số Ban Tuyên giáo phường, xã đã có bản tin của phường như phường Đông Thọ; Tổng hợp, biên soạn các nhiệm vụ trong tháng, những định hướng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để giao ban hàng tháng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 801-KL/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” phải thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

- Cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo phường, xã; tiến hành rà soát, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của công tác tuyên giáo cấp xã để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; thường xuyên chỉ đạo nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, mâu thuẫn, bức xúc tại địa bàn cơ sở.

- Rà soát, bổ sung, xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo cấp phường, xã với cơ quan nhà nước cùng cấp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 172-CV/TU ngày 16/4/2021 về việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Ban Tuyên giáo phường, xã phải chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh phức tạp, hình thành "điểm nóng" tạo môi trưởng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Đổi mới hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống; tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tái bản, xuất bản các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng.

- Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp phường, xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của địa phương, cơ sở; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng.

Thành ủy Thành phố Thanh Hóa