Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.068
Online: 8

Chỉ thị số 17- /TW ra ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khoá X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đã khẳng định: “Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng, những năm qua và đặc biệt trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng của cấp ủy huyện Hoằng Hóa hoạt động có nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã được thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả trong tham mưu định hướng tuyên truyền sâu rộng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XIII, các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của tỉnh, của huyện, các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Song song với đó, tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kế hoạch 99, 89 và đề án 1089  của UBND huyện, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được kiện toàn và tổ chức chặt chẽ thành một hệ thống từ huyện xuống tới cơ sở, với cơ cấu hợp lý và hoạt động có nền nếp. Đến nay, toàn huyện có 02 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 71 báo cáo viên cấp huyện( trong đó có 6 báo cáo viên là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Giám đốc TTCT và chuyên viên BTGHU, giảng viên TTCT; 65 báo cáo viên là đồng chí Bí thư hoặc phó bí thư xã, thị trấn, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy). Ngoài ra còn có đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và cộng tác viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ huyện đến cơ sở đã có những hình thức thiết thực tham gia tuyên truyền miệng.

Nội dung, phương thức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Duy trì tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng. Trong năm 2022 đã tổ chức 10 kỳ hội nghị báo cáo viên trong đó 5 kỳ trực tuyến và 5 kỳ trực tiếp tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với báo cáo viên.

Với đặc thù huyện có nhiều tổ chức cơ sở Đảng và doanh nghiệp, nên đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo tổ chức tuyên truyền miệng với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực; luôn gắn các hoạt động tuyên truyền với công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng. Có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như: phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị; lồng ghép các hoạt động cụ thể để tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp; kết hợp tuyên truyền với đối thoại trực tiếp với nhân dân; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ... Nội dung tuyên truyền tập trung những vấn đề lớn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị và những vấn đề thời sự nổi bật của quốc tế, trong nước, trong tỉnh, trong huyện được dư luận quan tâm; tình hình an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… 

Vừa tích cực hoạt động tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở, cùng với cộng tác viên dư luận xã hội tích cực nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội để phản ánh kịp thời đến cấp ủy huyện.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm; lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng, tuy đông nhưng chưa mạnh; nội dung, hình thức tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thực sự hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tác phong làm việc của một số báo cáo viên chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng có lúc có việc chưa hiệu quả, chưa kịp thời.

Để phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới, cần tập vào các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng

Thứ hai, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, tổ chức cho báo cáo viên đi thăm quan nghiên cứu thực tế nhằm gắn lý luận với thực tiễn.

Thứ ba,tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp; gắn truyền đạt với đối thoại, giao lưu trực tuyến,... nhằm trao đổi thông tin hai chiều kịp thời giải quyết những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng trong nhân dân, nâng cao chất lượng thông tin, tính định hướng.

Thứ tư, tạo điều kiện về thông tin, tài liệu và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoằng Hóa