Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.095
Online: 6

Là cơ quan ngôn luận của tỉnh, xác định nhiệm vụ chính trị của mình, trong những năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa luôn chú trọng công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xem đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Hàng năm, Đài lập kế hoạch để tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, thường xuyên liên tục việc đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống. Ngoài việc tổ chức sản xuất các tin bài thời sự, đài cũng lập các chuyên mục phát sóng định kỳ để tuyên truyền lĩnh vực này. Đài đã lập chuyên mục phát sóng định kỳ “Đưa nghị quyết vào cuộc sống”, thời lượng mỗi số phát sóng 10 phút, biên độ phát sóng 2 số/ 1 tuần (vào 21h10’ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần), phát lại mỗi chương trình 4 lần trong các khung giờ khác nhau ở các ngày tiếp theo. Chuyên mục “Đưa nghị quyết vào cuộc sống” những năm trước đây giao cho phòng Chuyên đề chuyên mục thực hiện. Đến tháng 8/2022 sau khi sáp nhập các phòng chuyên môn, chuyên mục này tiếp tục được giao cho phòng Thời sự chính trị đảm nhiệm. Bám sát nghị quyết các cấp, phòng chuyên môn đã lập kế hoạch tuyên truyền từng năm, lập đề cương tổng quát trong năm và từng tháng, xác định đề tài cụ thể cho từng chương trình phát sóng mỗi tuần, giao cho một nhóm phóng viên trực tiếp thực hiện.  Ngoài chuyên mục “Đưa nghị quyết vào cuộc sống”, Đài cũng có chuyên mục “Xây dựng Đảng” (thời lượng 10 phút/ 1 chương trình), phát sóng mỗi tuần 1 số vào 21h10’ tối thứ 6 hàng tuần. Trong chuyên mục này, ngoài các vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng có nhiều nội dung đề cập đến việc xây dựng, ban hành nghị quyết các cấp; đánh giá quá trình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn vị…

Có 03 nghị quyết mang tính “xương sống” được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đặc biệt quan tâm tuyên truyền, là Nghị quyết 58 của Bộ chính trị khóa 12, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2025. Ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, Ban Giám đốc đài đã chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết, lập đề cương tuyên truyền chi tiết, xác định các đề tài cụ thể, đưa vào từng chuyên mục phát sóng, đồng thời triển khai các tin, bài trong chương trình thời sự hàng ngày trên cả hai sóng phát thanh, truyền hình.

*Về việc tuyên truyền Nghị quyết số 58 NQ/TW của Bộ chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chuyên mục “Đưa nghị quyết vào cuộc sống” đã bám sát nội dung của Nghị quyết 58, tách ra thành từng đầu mục chuyên đề, để tuyên truyền một cách có trọng tâm.Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa. Chuyên mục “Đưa nghị quyết vào cuộc sống” đã nêu bật ý nghĩa vô cùng quan trọng của Nghị quyết số 58 NQ/TW đối với tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết này được đánh giá là mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa, khẳng định vai trò quan trọng của Thanh Hóa trong những đóng góp đổi mới, phát triển của cả đất nước. Với vị trí, vai trò ấy, để phát triển lên tầm cao mới, ngoài sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, rất cần có sự định hướng, cơ chế, chính sách phù hợp. Sự ra đời của Nghị quyết mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước và hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Để tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết 58 của Bộ chính trị, chuyên mục “Đưa nghị quyết vào cuộc sống” đã lập đề cương chi tiết, bám sát nội dung Nghị quyết để xác định các đề tài phù hợp. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xác định: việc tuyên truyền không chỉ tác động đến cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên, mà cũng phải làm cho nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ, như vậy nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống.

Bởi vậy, ngoài tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 58, Đài cũng bám sát, tuyên truyền sâu đậm Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; theo dõi, phản ánh hoạt động của các cấp ủy, đảng bộ trên địa bàn tỉnh trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, cũng tuyên truyền các chương trình, đề án, khâu đột phá của Tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đài đã thực hiện hàng chục chương trình phát sóng với các nội dung tuyên truyền Nghị quyết 58 của Bộ chính trị trong suốt thời gian từ khi nghị quyết được ban hành đến hết năm 2021. Và đến nay, vẫn đang tiếp tục lồng ghép tuyên truyền trong nhiều chương trình, chuyên mục khác nhau, với những nội dung phù hợp, và tiếp tục có nhiều tin bài phát sóng trong chương trình thời sự hàng ngày.

*Về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngay sau Đại hội, Ban Giám đốc Đài đã chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan lên kế hoạch tuyên truyền cụ thể, đưa vào các bản tin, chuyên mục phù hợp. Cùng với đó, Đài yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức lao động tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII; các chuyên đề của Nghị quyết. Đặc biệt với các đ/c cán bộ, phóng viên phòng chuyên môn thực hiện các bản tin, chuyên mục liên quan, phải nghiên cứu sâu nội dung Nghị quyết để triển khai tuyên truyền sát đúng. Các phòng chuyên môn cũng đã chỉ đạo, phân công phóng viên bám sát cơ sở, tuyên truyền sâu đậm việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII tại các địa phương.

*Về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2025, Đài cũng đã lập đề cương tuyên truyền sâu đậm, với một seri khoảng 20 chương trình phát sóng trong chuyên mục “Đưa nghị quyết vào cuộc sống” và nhiều tin bài trong các bản tin thời sự hàng ngày. Trong đó, chọn các điểm nhấn là: Tuyên truyền việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 06 chương trình trọng tâm và 03 khâu đột phá, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.Mỗi chủ đề được chia tách thành nhiều nội dung đề tài khác nhau cho mỗi số phát sóng, tạo thành chùm bài từ 2 đến 5 bài cho mỗi chủ đề, tạo được tính chuyên sâu trong việc tuyên truyền nghị quyết. Đồng thời, các phóng viên thực hiện chuyên mục cũng quan tâm khai thác thông tin ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều vùng miền, nhiều đối tượng phản ánh, để việc tuyên truyền nghị quyết được thực hiện rộng khắp ở mọi lĩnh vực, địa bàn, thành phần xã hội, vừa có điểm, vừa có diện.

Cùng với việc tuyên truyền sâu đậm, có trọng tâm, trọng điểm nội dung 03 Nghị quyết “xương sống” nói trên, các chuyên mục, chương trình phát sóng của Đài PT&TH cũng tập trung khai thác các thông tin về việc xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy Đảng các địa phương, ngành, đơn vị; theo dõi đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết các cấp ở địa phương, cơ sở; ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nghị quyết… Đặc biệt, từ việc theo dõi quá trình thực hiện nghị quyết tại cơ sở, cũng đã chỉ ra những kinh nghiệm quý báu, cách làm hay, mô hình hiệu quả, phát hiện những gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong thực hiện nghị quyết. Ví dụ: tuyên truyền nghị quyết về phát triển du lịch ở các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Thạch Thành; tuyên truyền nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở các địa phương; tuyên truyền nghị quyết về xây dựng phát triển đô thị; tuyên truyền nghị quyết về thu hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo… Đó là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Cũng từ việc tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đài đã có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia các giải báo chí hàng năm, đặc biệt là Giải Búa Liềm Vàng, nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi. 

Việc tuyên truyền nghị quyết trên sóng của Đài đã giúp cho nghị quyết các cấp được “phủ sóng” vào đời sống một cách sâu rộng. Nghị quyết không phải là một điều gì “kinh viện” cao siêu khó hiểu, không phải chỉ là công việc mang yếu tố chính trị, của hệ thống chính trị; tuyên truyền nghị quyết không chỉ là việc của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước. Nghị quyết chính là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, tác động đến mọi mặt đời sống như cơm ăn nước uống hàng ngày. Chính những vận hành của nghị quyết trong cuộc sống đang quyết định, chi phối đến cơm áo của mỗi người dân, bởi nghị quyết là những quyết sách mang tính quyết định đến vận mệnh của mỗi cá nhân công dân cũng như vận mệnh của toàn quốc gia dân tộc, vì thế phải luôn bám sát cuộc sống, không xa rời cuộc sống. Trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, của Đài PT&TH Thanh Hóa nói riêng là làm cho đông đảo công chúng hiểu được điều đó, để chung tay thực hiện nghị quyết bằng chính những hành động, việc làm cụ thể hàng ngày.

Bởi vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hàng năm, các cơ quan thông tấn báo chí cần lập kế hoạch tổng thể và đề cương chi tiết, có chuyên trang, chuyên mục riêng, để việc tuyên truyền nghị quyết được thường xuyên, liên tục, định kỳ, có tính trọng tâm, trọng điểm, diện rộng. Việc xác định đề tài tuyên truyền nghị quyết phải sát với những vấn đề diễn ra trong thực tiễn, tránh việc tuyên truyền chỉ mang tính lý thuyết chung chung, hô hào khẩu hiệu; đòi hỏi mỗi phóng viên phải bám cơ sở, quan sát phản ánh từ cơ sở, soi chiếu từ cơ sở để thấy được hiệu quả của nghị quyết trong đời sống, đồng thời phát hiện ra những bất hợp lý trong triển khai thực hiện nghị quyết từ thực tế ở cơ sở để tham mưu, đề xuất, phản biện nhằm điều chỉnh sửa đổi… Như vậy, việc tuyên truyền nghị quyết phải có tính hai chiều, đưa nghị quyết vào cuộc sống, và từ cuộc sống tổng kết thực tiễn để hình thành lý luận, tạo cơ sở cho việc xây dựng, ban hành nghị quyết.

Các phóng viên được giao nhiệm vụ tuyên truyền nghị quyết phải hiểu sâu, nắm chắc nội dung các nghị quyết, từ đó tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương, tinh thần nghị quyết. Đồng thời luôn chủ động, sáng tạo trong cách lựa chọn đề tài, để các tin bài, chuyên mục đảm bảo sự thích hợp về nội dung, thời điểm, hoàn cảnh xã hội, lắng nghe dư luận xã hội, lắng nghe sự phản hồi nhiều chiều để định hướng, lựa chọn cách thức truyền thông phù hợp.

Các cơ quan thông tấn báo chí là một trong những đầu nguồn thông tin, một “kênh” hữu hiệu để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội của mình, những người làm báo phải là chiến sỹ tiên phong, giúp nghị quyết của Đảng đến với quần chúng nhân dân một cách nhanh nhất, sớm nhất.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh